کاغذ دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی

|| ||
کاغذ رول سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی

کمپانی (مدل) : تمامی کمپانی ها

جنس کاغذ: HG

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 110 mm * 20 m

کاغذ رول سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی

کمپانی (مدل) : تمامی کمپانی ها

جنس کاغذ: HQ, HD, S

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 110 mm * 20 m

کاغذ رول سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی

کمپانی (مدل) : تمامی کمپانی ها

جنس کاغذ: HG

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 84 mm * 12.5 m

کاغذ رول سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی

کمپانی (مدل) : تمامی کمپانی ها

جنس کاغذ: HQ, HD, S

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 84 mm * 12.5 m