کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف (ECG)

|| ||
کاغذ رول نوار قلب تک کاناله

کمپانی (مدل) : -

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 50 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

کمپانی (مدل) : -

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 55 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

کمپانی (مدل) : Innomed

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 57 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

کمپانی (مدل) : Cardioline, Biocare

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 60 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

کمپانی (مدل) : Fukuda, KENZ, Nihon Kohden, Trismed

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 63 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله

کمپانی (مدل) : EDAN, KENZ, Carewell, Innomed, Mediana

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 80 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

کمپانی (مدل) : Corplus

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 105 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

کمپانی (مدل) : Mortara

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 108 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

کمپانی (مدل) : Dahian (Araz), Saadat (Dena), KENZ, Biocare, Innomed, Trismed

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 110 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله

کمپانی (مدل) : KENZ, Innomed

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 112 mm * 25 m

کاغذ رول نوار قلب تک کاناله داوین سا

کمپانی (مدل) : (Davinsa (DC-100

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 50 mm * 25 m (Blue)

کاغذ رول نوار قلب سه کاناله داوین سا

کمپانی (مدل) : (Davinsa (DC-300

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 60 mm * 15 m (Blue)

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله داوین سا

کمپانی (مدل) : (Davinsa (AR1200

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 120 mm * 25 m (Blue)

کاغذ رول نوار قلب شش کاناله داوین سا

کمپانی (مدل) : (Davinsa (DC-600

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 130 mm * 25 m (Blue)

کاغذ رول نوار قلب  دوازده کاناله

کمپانی (مدل) : Arkan Ara (Alborz), Bionet, Biocare, EDAN, Fukuda, Mortara, Trismed

نوع کاغذ: Roll

ابعاد کاغذ: 210 mm * 25 m

کاغذ کتابی نوار قلب

کمپانی (مدل) : (ESAOTE (P80

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 90 mm * 70 mm * 400 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

کمپانی (مدل) : (Schiller (AT-101), Amvaj Negar, ESAOTE (P8000

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 80 mm * 70 mm * 300 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

کمپانی (مدل) : (Schiller (At-1

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 90 mm * 90 mm * 400 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

کمپانی (مدل) : (Schiller (AT-3

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 70 mm * 100 mm * 200 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب پشت مارکردار

کمپانی (مدل) : Fukuda

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 63 mm * 100 mm * 300 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب  مارکردار
 کمپانی (مدل) : Fukuda, Amvaj Negar

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 110 mm * 140 mm * 200 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب مارکردار

کمپانی (مدل) : (Fukuda (FX-7302

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 145 mm * 150 mm * 400 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب

کمپانی (مدل) : (HELLIGE (MAC 500

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 90 mm * 90 mm * 360 sheet

کاغذ کتابی نوار قلب مارکردار

کمپانی (مدل) : KENZ

نوع کاغذ: z-fold

ابعاد کاغذ: 112 mm * 90 mm * 300 sheet